ΜΕΛΚΟ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ        
                                                                                          ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
                                        ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2008 ΧΡΗΣΗ (1/1/08 - 31/12/08) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 50150/70/Β/01/85                        
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ
                                                                                ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2000                                          ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008 2007 2008 2007
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι.Μετοχικό κεφάλαιο
1. Καταβεβλημένο 612.000,00 612.000,00
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Μετοχές 20.400x30ευρώ 612.000,00 612.000,00
1.Εξοδα ιδρύσεως & ά εγκατάστασης 16.482,62 16.482,62 0,00 0,00 II.ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡ.ΕΠΙΧ.ΕΠΕΝΔ.
Σύνολο εξόδων εγκατάστασης 16.482,62 16.482,62 0,00 0,00 3.Επιχορηγήσεισ επενδύσεων
περουσιακών στοιχείων 168.005,81 188.559,41
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ V.Αποτελέσματα εις νέον
ΙΙ.Ενσωματες Ακιν/σεις Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέον  -388690,85 -411679,8
1.Γήπεδα-Οικόπεδα 13.313,83 0,00 13.313,83 9.509,88
2.Κτίρια & Τεχνικά Εργα 890.749,64 347.464,77 543.284,87 467.470,11 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (Α) 391.314,96 388.879,61
3.Μηχ/τα & Τεχνικ.Εγκατ/σεις 567.859,73 388.277,36 179.582,37 228.004,91 Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
4.Μεταφορικά Μέσα 76.889,30 45.883,41 31.005,89 43.277,07 Ι.ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
5. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός 107.005,27 98.525,91 8.479,36 15.139,09 2.Δάνεια Τραπεζών 387.611,98 364.582,01
6.Ακιν/σεις υπο εκτέλεση & Προκ/βολες 0,00 0,00 0,00 0,00 ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο ακινητοποιήσεων 1.655.817,77 880.151,45 775.666,32 763.401,06
ΙΙΙ. Συμμετοχές & άλλες απαιτήσεις 1.Προμηθευτές 118.381,03 146.853,01
2. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 37,92 376,96
1.Συμμετοχές  1.871,20 0,00 1.871,20 1.871,20 3.Τράπεζες λογαρ/σμοι βραχ.υποχρ. 82.855,56 72.971,87
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού(Β+Γ) 1.674.171,59 896.634,07 777.537,52 765.272,26 6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 2.549,64 2.392,96
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 11.Πιστωτές Διάφοροι 66.156,16 125.169,45
Ι.Αποθέματα 269.980,31 347.764,25
1.Εμπορεύματα 0,00 0,00 Σύνολο υποχρεώσεων 657.592,29 712.346,26
2.Προιόντα έτοιμα & ημιτελή 36.465,96 61.181,71      
3.Υλικά Συσκευασίας 3.902,45 6.495,57 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1.048.907,25 1.101.225,87
4.Πρώτες & Βοηθ. Υλες-Αναλ. Υλικά 4.255,38 3.986,70
  44.623,79 71.663,98 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2008
2008 2007
      Ι Αποτελέσματα εκμετάλευσης 
ΙΙ.Απαιτήσεις Κύκλος εργασιών 332.823,79 270.728,82
1.Πελάτες 122.908,00 106.175,75 Μείον κόστος κύκλου εργασιών 345.461,06 303.876,86
11.Χρεώστες διάφοροι 68.040,52 64.776,16 Μικτά κέρδη -12.637,27 -33.148,04
190.948,52 170.951,91 Μείον 1.έξοδα Διοι/κής Λειτ. 27.156,56 43.220,42
              2. Εξοδα λειτ. Διάθεσης  71.754,61 61.027,90
ΙV.Διαθέσιμα Μερικά Αποτελέσματα Εκμετ/σης -111.548,44 -137.396,36
1. Ταμείο 34.992,16 80.229,46 Μείον  3. Τόκοι & Συναφή Εξοδα 36.343,54 34.208,23
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας 805,26 13.108,26 Ολικά Αποτελ/τα Εκμετ/σης -147.891,98 -171.604,59
35.797,42 93.337,72 Πλέον Εκτακτα & Ανόργανα Εσοδα 48.571,30 50.829,15
Μείον Εκτακτα & ανόργαν έξοδα 0,00 0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ/ΝΤΟΣ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 271.369,73 335.953,61 Μείον Αποσβέσεις  167838,38
Μείον οι ενσωματωμένες 
στο λειτουργικό  κόστος  167838,38
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.048.907,25 1.101.225,87 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ -99.320,68 -120.775,44
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ    
           
Καθαρά αποτ/τα (ζημιά)χρήσεως 99.320,68 120.775,44
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ (-) Υπόλοιπο ζημιών προηγ. Χρήσης 289370,17 290904,36
ΔΥΣΣΕΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      
ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΑΔΤ ΑΒ954410 Ζημιές χρήσης εις νέον 388.690,85 411.679,80
ΑΔΤ Ν979539 ΑΔΤ Η319295