ΜΕΛΚΟ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2012 ΧΡΗΣΗ (1/1/12 - 31/12/12) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 50150/70/Β/01/85
   
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012 ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά Κλειομ. Ποσά Προηγ.
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Αξία Κτήσ. Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία Κτήσ. Αποσβέσεις Αναπ. Αξία   χρήσ. 2012 χρήσ. 2011
  1.Εξοδα ιδρύσεως & ά εγκ/σεως 16.482,62 16.482,62 0,00 16.482,62 16.482,62 0,00 Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  
Σύνολο εξόδων εγκατάστασεως 16.482,62 16.482,62 0,00 16.482,62 16.482,62 0,00    Ι.Μετοχικό κεφάλαιο  
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   1. Καταβεβλημένο 714.000,00 714.000,00
    ΙΙ.Ενσώματες Ακινητοποιήσεις   (Μετοχές 20400x30ευρώ) 714.000,00 714.000,00
  1.Γήπεδα-Οικόπεδα 18.639,36 0,00 18.639,36 13.313,83 0,00 13.313,83    ΙII.ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡ.ΕΠΙΧ.ΕΠΕΝΔ.  
  2.Κτίρια & Τεχνικά Έργα 1.093.568,24 601.679,92 491.888,32 934.079,85 559.661,72 374.418,13   3. Επιχ/σεις επενδύσεων  
  3.Μηχ/τα & Λοιπός εξοπλισμός 739.041,73 568.340,93 170.700,80 579.021,73 543.348,19 35.673,54    παγίου ενεργητικού 153.716,70 50.873,45
  4.Μεταφορικά Μέσα 67.700,23 67.700,18 0,05 76.889,30 75.802,06 1.087,24   153.716,70 50.873,45
  5. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός 111.313,03 93.382,96 17.930,07 110.176,56 107.938,34 2.238,22  
  6.Ακιν/σεις υπο εκτέλεση   & Προκ/βολες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     V.Αποτελέσματα εις νέον .
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (Γ ΙΙ) 2.030.262,59 1.331.103,99 699.158,60 1.713.481,27 1.286.750,31 426.730,96 Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέον  -411044,96 -462077,72
III.Συμμετοχές & άλλες απαιτήσεις  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑV) 456.671,74 302.795,73
1.Συμμετοχές  1.871,20 0,00 1.871,20 1.871,20 0,00 1.871,20 Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  
  Ι.ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ ΙΙ) 2.032.133,79 1.331.103,99 701.029,80 1.715.352,47 1.286.750,31 428.602,16 2.Δάνεια Τραπεζών 288.967,22 244762,86
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  
Ι.Αποθέματα ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  
1.Εμπορεύματα 18.871,30 11.853,60   1.Προμηθευτές 126.454,00 94.255
2.Προιόντα έτοιμα & ημιτελή 25.239,02 22.957,10   2.Τράπεζες λογαρ/σμοι βραχ.υποχρ. 2.858,99 2.106,96
3.Υλικά Συσκευασίας 6.179,30 5.491,50   5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 0,00 0,00
4.Πρώτες & Βοηθ. Υλες-Αναλ. Υλικά 2.902,80 7.942,09   6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 1.734,90 2.129,19
  53.192,42 48.244,29   11. Πιστωτικές διάφοροι 88.191,16 111.154,10
   ΙΙ.Απαιτήσεις   219.239,05 209.645,64
  1.Πελάτες 79.025,54 120.614,81 Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ ΙΙ) 508.206,27 454.408,50
  11.Χρεώστες διάφοροι 115.280,43 150.038,52      
  194.305,97 270.653,33  
   ΙV.Διαθέσιμα ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Γ) 964.878,01 757.204,23
   
  1. Ταμείο 9.768,88 9.394,66 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  
  3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας 6.580,94 309,79 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2012      
  16.349,82 9.704,45 Ι Αποτελέσματα εκμετάλευσης  2012 2011
Σύνολο  Ενεργητικού (ΔΙΙ + ΔΙV) 263.848,21 328.602,07 Κύκλος εργασιών 306265,57 361743,51
  Μείον κόστος κύκλου εργασιών 274.815,61 262.529,65
  Μικτά κέρδη 31.449,96 99.213,86
  964.878,01 757.204,23 Μείον 1.έξοδα Διοι/κής Λειτ. 31.410,41 27.823,38
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)               2. Εξοδα λειτ. Διάθεσης  66.120,70 75.696,51
  Μερικά Αποτελέσματα Εκμετ/σης -66.081,15 -4.306,03
  ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2012 2011 Μείον  3. Τόκοι & Συναφή Εξοδα 15.405,35 10.973,59
    12.420,64 -29.727,61 Ολικά Αποτελ/τα Εκμετ/σης -81.486,50 -15.279,62
  Καθαρά αποτ/τα χρήσεως -474498,36 -444770,75 Πλέον Εκτακτα & Ανόργανα Εσοδα 32.804,99 29.700,26
  (-) Υπόλοιπο ζημιών προηγ. Χρήσης     Μείον Εκτακτα & ανόργαν έξοδα 0,00 2.000,00
    -462.077,72 -474.498,36 Μείον Αποσβέσεις  100465,23 0,00 0,00
  Ζημιές χρήσης εις νέον Μείον οι ενσωματωμένες   
  στο λειτουργικό  κόστος  100465,23  
  ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΧΡΗΣΕΩΣ -48.681,51 12.420,64
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  
  Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ  
  ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ   ΚΩΣΤΑΚΗ ΟΛΓΑ   
  ΑΔΤ Ν979539   ΑΔΤ Μ992891 ΔΥΣΣΕΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
                              ΑΔΤ ΑΒ954410