ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η εταιρία ΜΕΛΚΟ είναι πιστοποιημένη από τους μεγαλύτερους οργανισμούς ελέγχου ποιότητας.
Eφαρμόζει πρακτικές με γνώμονα το σεβασμό προς τον ανθρωπο και το περιβάλλον

• Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων σύμφωνα με το
ΕΝ ISO 22000:2005.

• Σύστημα Διαχείρισης σύμφωνα με ΕΝ ISO 9001:2008 .

• Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το EN ISO 14001 :2004.

 

Η εταιρεία προσδιορίζει όλες τις περιβαλλοντικές παραμέτρους που αφορούν τις δραστηριότητες της και αναπτύσσει διαδικασίες και προγράμματα με σκοπό την συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών της επιδόσεων. Η περιβαλλοντική πολιτική της εταιρείας εστιάζεται στην:

  • Εξοικονόμηση ενέργειας με την ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης της κατανάλωσης φυσικών πόρων
  • Διαχείριση των παραγόμενων στερεών αποβλήτων, δίνοντας προτεραιότητα στην χωριστή συλλογή τους και την ανακύκλωση.
  • Διαρκή ενημέρωση της ανώτατης διοίκησης και του προσωπικού σε θέματα περιβάλλοντος

 

• Οργανισμός Ελέγχου & Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων ΔΗΩ.

• Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης – Ανακύκλωσης.

Η ανακύκλωση υποστηρίζεται ενεργά μέσα στο χώρο της επιχείρησης.

Πραγματοποιείται συνεχής συντήρηση των χώρων και του εξοπλισμού για την αποτροπή του κινδύνου περιβαλλοντικών ζημιών .

Ακολουθείται προσεκτική τήρηση όλων των σχετικών προτύπων και κωδικών της νομοθεσίας της βιομηχανίας, στις οποίες η εταιρεία συμφωνεί.

 
Κύλιση προς τα επάνω